Bilingual Prayers for Vocational Call

Prayers are translated from English to Spanish, Polish, Vietnamese and Tagalog. 

Please help us pray for an increase of Catholic men who hears the call to courageously love and serve Christ in the church, as a priest or religious, and that they respond to it.

Also pray for an increase of awareness among the faithful, that they encourage those called to serve the Church as Priests, religious or married couples.

Prayer for Vocations

God, our Father, together with Your Son our Lord Jesus Christ, we ask that You pour out Your Spirit upon all the men, women and children of the Diocese of Lansing. 

We ask for growth in a culture of vocations. May we, as Catholics, be a witness of commitment and selfless love in living out our baptismal call.  May we see the same gifts in those already living in marriage, consecrated life and Holy Orders.

Help us to have no fear in asking Your will for our lives. Through this asking, may we learn to hear your call clearly and to respond quickly with a desire to "do whatever You tell us."  Mother Mary, pray for us!

Oración por las Vocaciones   (Spanish)

Padre Nuestro, junto con tu hijo y nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que derrames Tú Espíritu  sobre todos los hombres, mujeres y niños de la Diócesis de Lansing. 

Pedimos por el crecimiento en una cultura de vocaciones. Que nosotros, como católicos, seamos un testimonio  de compromiso y amor desinteresado en la vivencia de nuestro llamado bautismal. Que veamos los mismos dones en aquéllos que ya están viviendo en el matrimonio, la vida consagrada y las Órdenes Sagradas.

Ayúdanos a no tener miedo  de pedir Tú voluntad para nuestras vidas. Que mediante esta petición, aprendamos  a escuchar tu llamada claramente  y a responder prontamente con un deseo de hacer “cualquier cosa que Tú nos pidas.” ¡Madre María, ruega por nosotros!

Prayer for Vocations (Polish)

Boże Ojcze, zwracamy się do Ciebie i Twego Syna Jezusa Chrystusa, z prośbą o Zesłanie Twego Ducha na wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci Diecezji Lansing.  

Prosimy o rozwój kultury powołań.  Abyśmy jako Katolicy byli świadkami poświęcenia się i miłości dla innych w naszym życiu chrześcijańśkim.  Abyśmy dostrzegli te dary wśród ludzi którzy już poświęcili się powołaniom małżeńskim, kapłańskim i zakonnym.

Pomóż nam bez obaw pytać o Twoją Wolę w naszym życiu, i przez to nauczyć się słyszeć Twoje wołanie , odpowiadając nań pragnieniem wypełniania Twego Słowa. 

Święta Matko Maryjo, módl się za nami.

Prayer for Vocations (Vietnamese)

KINH CẦU CHO ƠN GỌI

Lậy Thiên Chúa, Cha chúng con, cùng với Con của Ngài, Đức Giê-su Ki-Tô, chúng con nguyện xin Chúa tuôn đổ Thần Khí trên các thanh thiếu niên nam, nữ thuộc Giáo Phận Lansing. 

Chúng con nguyện xin, Ơn Gọi luôn được phát triển trong mọi giới. Xin cho chúng con, là những người Công giáo, trở nên nhân chứng đích thực với tình yêu vị tha, trong cuộc sống mà Bí tích Rửa tội mời gọi chúng con. Chúng con cũng ước nguyện những hồng ân ấy, được dồi dào cho những ai đang sống trong bậc sống hôn nhân, đời sống thánh hiến và đời sống Thánh Chức.

Xin giúp chúng con can đảm thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống. Với ơn này, chúng con có thể nghe được lời mời gọi rõ ràng, và nhanh chóng đáp lại với lòng nhiệt thành, “làm bất cứ điều gì Chúa muốn”. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Amen.

Prayer for Vocations (Tagalog)

Diyos, aming Ama, kasama ang lyong Anak na aming Panginoong Hesukristo, iyong ibuhos ang lyong Espiritu sa lahat ng kalalakihan, kababaihan at mga kabataan ng Diyosesis ng Lansing.

Hinihiling namin ang paglawag sa isang kultura ng mga panata. Nawa kami, bilang Katoliko ay maging saksi ng pangako at dalisay na pag-ibig sa pagtupad sa aming tawag ng pagbibinyag. Nawa'y makita namin ang mga biyaya sa mga nakapaloob na, pinagpalang buhay at Banal na Kautusan.

Tulungan kaming huwag matakot na alamin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng pagtatanong na ito, nawa'y matutunan naming marinig nang malinaw ang iyong tawag at mabilis na tumugon sa pagnanais na "sundin ang anumang sasabihin Mo sa amin." lnang Maria, ipanalangin mo kami!

Prayer for Priestly Vocations in the Diocese of Lansing

Lord, give us holy, faithful, and humble men willing to offer their lives for our sake; to give their lives for your Bride the Church. Take away their fears that they may in turn help take away our fears.

May the men who have already begun their seminary formation be supplied with the grace of clear discernment about your will for their lives and may their courage to ask your will inspire all young men and women to ask the same for themselves.

Look upon the men who are already serving the flock as priests. Continue to form them into your own image as loving, gentle, yet strong shepherds so that they will continue to be the greatest encouragement for all who are being called by you to consider the priesthood.

Lord, Jesus Christ, Thank you for what you have given and for what you have plans yet to give. May your Church never be lacking in gracious providers of your life to us in the Sacraments.

Amen

Oración por los Vocaciones Sacerdotales en la Diócesis de Lansing  (Spanish)

Señor, danos hombres santos, fieles y humildes que quieran ofrecer sus vidas por nuestro bien; que quieran dar sus vidas por tu Esposa la Iglesia. Llévate sus miedos, para que  ellos puedan a su vez llevarse nuestros miedos.  

Que los hombres que ya han comenzado su formación como seminaristas reciban  la gracia de un discernimiento claro acerca de tu voluntad para sus vidas y que su valor  para  pedir tu voluntad  inspire a todos los hombres y mujeres jóvenes  para pedir lo mismo para sí mismos.

Protege  a los hombres que ya están sirviendo al rebaño como padres. Continúa formándolos a tu  imagen como  pastores amorosos, gentiles y  a la vez fuertes para que ellos continúen siendo la mayor motivación para todos los que están siendo llamados  por ti para considerar el sacerdocio.

Señor Jesucristo, gracias por lo que nos has dado y por lo que tienes planes de dar. Que a  tú Iglesia nunca le falten proveedores gentiles de tu vida para nosotros en los Sacramentos.

Amen

Prayer for Priestly Vocations (Polish)

Panie, obdarz nas pokornymi i świątobliwymi sługami, gotowymi do złożenia w ofierze swego życia dla Ciebie i Twej Oblubienicy, Kościoła. Odsuń od nich lęk, tak aby oni pomogli nam pozbyć się naszch własnych zwątpień.

Niech Ci, którzy już rozpoczęli formację w seminariach otrzymają łaskę pełnego odkrycia Twej Woli w ich życiu i niech ich odwaga będzie inspiracją dla wszsytkich młodych mężczyzn i kobiet w proszeniu o to dla siebie.

Wejrzyj na Twoich sług, którzy troszczą się o Twoją Owczarnię jako kapłani. Kształtuj ich na swoje podobieństwo jako kochających, łagodnych lecz silnych pasetrzy, aby byli najlepszą zachętą dla wszsytkich wzywanych przez Ciebie do życia w kapłaństwie.

Panie Jezu Chryste, składamy dzięki za łaski które otrzymaliśmy od Ciebie i za te, które mamy jeszcze otrzymać. Niech Twemu Kościółowi nigdy nie zabraknie tych, którzy pełnią łask sakramentalnych niosą nam Ciebie Boga Żywego.

Amen

Prayer for Priestly Vocations in the Diocese of Lansing (Vietnamese)

KINH CẦU CHO ƠN GỌI LINH MỤC

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con những tâm hồn thánh thiện, trung thành, và khiêm nhường, để sẵn sàng cống hiến cuộc đời họ vì lợi ích của tha nhân; biết hy sinh cuộc sống của mình cho hiền thê Giáo hội. Xin phá tan nỗi sợ hãi để họ có thể loại trừ nỗi sợ hãi của mình.

Ước gì những chủng sinh đang được huấn luyện trong các Chủng viện, phân định được Thánh Ý Chúa cho Ơn gọi của mình một cách sáng suốt, và nhớ đó, họ can đảm khuyến khích thanh thiếu niên nam nữ đi tìm kiếm Ơn gọi của mình theo thánh ý Chúa.

Xin Chúa thương đoái nhìn đến những Linh Mục đang phục vụ đoàn chiên của Chúa. Giúp các ngài ngày càng trở nên giống Chúa hơn, để họ là những gương mẫu cho các thanh thiếu niên, nhận ra những vị mục tử với đầy yêu thương hiền hòa nhưng kiên cường, là niềm khích lệ tuyệt hảo cho những ai đang được Chúa mời gọi dấn thân trong thiên chức Linh Mục.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban, và cả những dự tính của Ngài cho chúng con. Ước gì Giáo hội Chúa, không bao giờ thiếu những tâm hồn đầy Ân Sủng của Chúa, để ban phát Sự Sống của Ngài cho chúng con qua các Bí Tích. Amen.

Prayer for Priestly Vocations (Tagalog)

Panalangin para sa Panata ng Pagpapari sa Diyosesis ng Lansing

Panginoon, bigyan Mo kami ng mga banal, matapat, at mapagpakumbabang lalaki na handang ihandog ang kanilang buhay para sa amin; upang ibigay ang kanilang buhay para sa iyong Hirang na lglesiya. Alisin ang kanilang mga alinlangan upang sila'y makatulong na alisin din ang aming mga pangamba.

Nawa ang mga lalake na nagsimula na sa paghubog ng seminaryo ay bigyan ng biyaya ng malinaw na pag-unawa tungkol sa iyong kalooban para sa kanilang buhay at ang lakas ng loob na hilingin ang iyong kalooban ay magbigay ng inspirasyon sa lahat ng kabataang lalake at babae na magtanong din ng gayong katanungan para sa kanilang sarile.

Alagaan Mo ang mga lalake na naglilingkod na sa kawan bilang mga pari. Patuloy na hubugin sila sa iyong sariling anyo bilang mapagmahal, mahinahon, subalit mga malakas at matatag na pastol upang patuloy silang maging dakilang pampatibay-loob para sa lahat ng mga tinatawag sa iyo upang pag-isipan ang pagpapari.

Panginoon, Hesukristo, salamat sa iyong ibinigay at sa kung ano pa man ang gusto mong ibigay sa kanila. Nawa ang iyong lglesiya ay hindi magkulang sa mga mapagkaloob na nagbibigay ng iyong buhay sa amin sa pamamagitan ng mga Sakramento.

Amen