How to Report

If you have been abused or victimized by someone representing the Catholic Church ...

Please believe in the possibility for hope and help and healing. We encourage you to come forward and speak out. Every diocese in the United States now has a Victim Assistance Coordinator who is available to obtain support for your needs, to help make a formal complaint of abuse to the diocese, and to arrange a personal meeting with the bishop or his representative if you desire.

If you have been the victim of child sexual abuse by someone representing the Catholic Church, contact appropriate law enforcement, and the Victim Assistance Coordinator for the Diocese of Lansing:

Lisa Veenstra, LMSW
1-888-308-6252
vac@dioceseoflansing.org


Si has sido víctima de abuso por parte de alguien que representa a la Iglesia Católica…

Por favor, cree en la posibilidad de esperanza, ayuda y sanación. Te exhortamos a presentarte y declarar. Cada diócesis en Estados Unidos tiene ahora un coordinador o coordinadora de asistencia a las víctimas a quien puedes acudir para que te apoye en tus necesidades, te ayude a hacer una denuncia formal de abuso ante la y a solicitar una reunión personal con el obispo o su representante, si así lo deseas. Si ha sido víctima de abuso sexual infantil por parte de alguien que representa a la Iglesia Católica, comuníquese con la policía correspondiente y con el Coordinador de Asistencia a las Víctimas de la Diócesis de Lansing:

Si ha sido víctima de abuso sexual infantil por parte de alguien que representa a la Iglesia Católica, comuníquese con la policía correspondiente y con el Coordinador de Asistencia a las Víctimas de la Diócesis de Lansing::

Lisa Veenstra, LMSW 
1-888-308-6252
vac@dioceseoflansing.org


Nếu bạn bị lạm dụng hoặc bị nạn nhân bởi một người đại diện cho Giáo hội Công giáo ...

Hãy tin vào khả năng hy vọng và giúp đỡ và chữa lành. Chúng tôi khuyến khích bạn tiến lên và nói ra. Mỗi giáo phận tại Hoa Kỳ bây giờ có một Điều Phối Viên Hỗ Trợ Nạn Nhân sẵn sàng để nhận được sự hỗ trợ cho các nhu cầu của bạn, để giúp khiếu nại chính thức về giáo phận, và sắp xếp một cuộc họp cá nhân với giám mục hoặc đại diện của mình nếu bạn muốn.

Nếu bạn là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em bởi một người đại diện cho Giáo hội Công giáo, hãy liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật thích hợp và Điều phối viên Hỗ trợ nạn nhân cho Giáo phận Lansing:

Lisa Veenstra, LMSW
1-888-308-6252
vac@dioceseoflansing.org